محبوب من،

اکنون که بدن و گلو و سر درد ناشی از سرماخوردگی بر من چیره گشته و اکنون که پی‌ام‌اس و تیرکشیدن در ناحیه‌ی رحم امانم را بریده و اکنون که طی هفته‌ی آتی هر روز دو امتحان پایان ترم دارم، به شما فکر می‌کنم و موهایی که کوتاه کردید و دلتنگی‌ای که تمام وجودم را فراگرفته‌ست.