گفتم کی می‌رسی

گفت یک این حدودا

گفتم تو زمستون می‌رسی ها ها

گفت جالب بود :))