بالاخره گفتم که از بیماریت خبر دارم. کار اشتباهی بود. پیش مشاور نمیره. من به عنوان یه دوست تنها کاری که ازم برمیومد این بود که خواهش کنم بره پیش مشاور که گفت نمی‌رم. بیش از این در حیطه‌ی اختیار من نیست