واسه‌ی چی یا کی از این کوه پاشدم رفتم اون کوه؟ این توجهات من باید حذف بشه.