گفت واسش یه حس گنگ و مبهمم. و سوییچ کرد. شخصیت وحشتناکش اومد و منو کوبید و رفت. این همه عذاب لیاقت ما نیست.