گفتم من نباید اینجوری شم وقتی می‌بینم داری میری. نباید انقدر دلم تنگ شه. نباید انقدر ناراحت شم.

گفت منم دلم تنگ میشه، خیلی. طبیعیه.

ولی من نمی‌خوام طبیعی باشه. نمی‌خوام از سر شعور نگه صبا چرا اینا رو بهم میگی. نمی‌خوام که با خودش بجنگه سر من.

گفتم واقعا دیگه نمی‌تونم دوسِت داشته باشم. دهنم داره صاف میشه.

گفت منم اونقد خودخواه نیستم که بهت بگم حستو از بین نبر.

شب به خیر.