یه روز یه رمان مینویسم که دوتا دوست صمیمی مجبور میشن ازدواج صوری کنن و در مدتی که با همن کلی بهشون خوش مبگذره تهشم با خوبی و خوشی جدا میشن. ببینم کی میخواد جلومو بگیره.