بعد از یه روز پی ام بده بگه صبا حالم بده. بگم چی شده بگه مری زنگ زد :)

و منِ احمق...