یه درسی که از زندگی معشوق گرفتم این بود که هیچ وقت همه پلا رو خراب نکنم. مکانیک رو ول نکنم و برم. تئاتر رو ول نکنم و برم. روابطمو با یه بلاک تموم نکنم و ول کنم و برم. هیچ وقت هیچی رو با ناگهان ول کردن و رفتن تموم نکنم :)