شب اون اتفاقا بیفته و فردا صبحش بارون بیاد :) سزاست؟