این چند وقته شماره‌ی چشمام نیم نمره رفته بالا. از بس گریه کردم -_-