یادمه میگفت قلب مشکی واسه من عشقه. امشب آخر کاری که کرد این بود که قلب قرمز بده.

و اما اندکی تا پایان