واسه اولین بار گفت دوست دارم. گفتم منم همین طور. گفت خدافظ. گفتم خدافظ.