امروز منو دید و قشنگ فرار کرد. وقتی هم رفتم کانون پیشش حتی برنگشت نگام کنه. شروع شده.