مقاومت رو حذف مجاز کردم و پایان ریاضی مهندسی رو سفید دادم. و تمامش تقصیر خودمه. هیچیش تقصیر تو نیست.