اون وقتا که باش حرف میزدم حالم خوب میشد و انقدر غصه نمیخوردم. مثل اون شب که گفت خوبه کشفت کردم گفتم تو کشف نکردی من خودم اومدم :)