حس میکنم یک سال و نیمه که از محیط درسی جدا شدم. امیدوارم بتونم ترم بعد برگردم. این راهی که دارم میرم دیگه جواب نمی‌ده. اونم واسه مکانیک. اونم واسه دانشگاه سخت‌گیر روانی ما.