سختی تو زندگی رو که همه دارن. هنر اینه که با وجود اینا آدم باشم و بخندم. امروز بخندیم پس :)