دیشب باز حرف زدیم. از یه جایی به بعد من دوباره از حصارش رد شدم و حسشو ابراز کرد.

گفت بغلتم نمیتونم بکنم. بدبختی یکی دوتا نیست که