اگه قرار بود اسم و چهره ام رو خودم انتخاب کنم

اسمم اریل و چهره ام Bérénice Marlohe بود