الان به رها و مهشاد پی ام دادم معذرت خواهی کردم . با اینکه قلبم تند میزنه و انگشتای دست و پام یخ کرده ولی حس خوبی داره

+ کل ماجرا تقصیر من تنها نبود ولی نمیخوام دیگه ذهنم درگیرباشه