شوی من !
سلامی به پاکی صورتت که هیچ گاه ته ریش های دوست داشتنی ام روی ان ها پدیدار نمیشود
اینجا حال همه ی ما خوب است . مادرم فردا امتحان دارد و خواهرم گوشی ام را دزدیده و در عکس های تو سیر میکند
عزیزم !
این نامه یک نامه ی کوتاه است که به تو درمورد ازدواجمان نصیحت های کوتاه و مناسبی می دهد . ماشین عروسی ما هرگز شاسی بلند نخواهد بود . یا یک ماشین کروک جور میکنی یا این جیگر را برای من از یکی از دوستانت که احتمالا نمیشناسی قرض میگیری . دست بجنبان و با او رفیق جان جانی شو
مهربانم !
امروز صبح د فرست تایم را به دانلود رسانیدم و تو باید مثل ان پسر خوشگل دماغت سر بالا باشد
بسیار نامه ی لوسی بود میدانم
در غم عمیقی فرو رفته ام
مرا بیرون بکش