فهمیدم که فقط زر مفت میزنم و اول باید از خودم شروع کنم تغییر رو

خودت هدف از خلقت رو گم کردی داری مردمو نصیحت میکنی