این پستی که شما الان میخونین حاصل یک بار پر شدن و بعد پاک شدن و حالا دوباره نوشته شدنه .

خدایا معذرت میخوام که دوباره داشتم قضاوت میکردم

+ یه نتیجه ای گرفتم . اونم اینکه با وجود این که تو منو بهتر از همه میفهمی و این همه سال باهم دوستیم باید تمومش کنیم

من تغییر کردم و تو نه