تک تک آدم ها زخمی اند .

ذهن ها خسته زبان ها بسته و قلب ها زخمی اند .

آدم ها ارام ارم پیر نمی شوند

آدم ها را لحظه ها پیر نمی کنند

آدم ها را آدم ها پیر می کنند

هوای دل همدیگر را داشته باشیم

همدیگر را پیر نکنیم

+ متن از کانال آلزایمره https://telegram.me/alzhimer/4454