یا مثلا فقط تو بفهمی که منظور من از :) و :)) گذاشتن های زیاد ، زیاد خندیدنمه