لمی پوت ایت ذیس وی

آی میس یو لایک هل می فرند

آی میس یور استوپید سارکزم ذت نوبادی گتس بات می

آی میس یور فاکد آپ فیس

آی میس هو آی ورک هارد سو یو فایند می اینترستینگ

بات آی کنت کال یو

آی کنت سی یو

آی کنت تاک تو یو

آی آلسو هیت هو آی اکت اروند یو

یو ور مای بستی

نو یور جاست سام وان آی نو

جاست لایک ذت آی لاست یو

+ لیتر نوشت : ذر ایز ناثینگ آی کن دو تو گچ یو بک