چرا با اینکه میدونم نمیشه بازم بهم نشونش میدی؟

خودتو سفت بگیر دختر

نشون به نشون اون خانومه که تو حرم امام رضا صحبت میکرد . دنت اورریکت .

لیو یور لایف

به قول اقای ناصر فکر نکن . میای خونه مغزو بذار تو طاقچه استراحت بش بده افرین :)