اگر یه روز مجبور شم بین تو و پدرم یکی رو انتخاب کنم ، شک نکن تو کنار گذاشته میشی:)

بابا دوست دارم