بدی داشتن دوست لجباز و یه دنده اینه که فرق دلسوزی رو با مخالفت محض نمیفهمه .

نمیفهمه

نمیفهمه