امروز من انقدر به محمد حسین خندیدم سر اینکه سیبیلاشو زده بود که اتفاقات ناجور افتاد :))

رفتم گفتم محمد حسین پس تار چپ سیبیلت کو؟:))

گفت خریت که شاخ و دم نداره :((

و من یک بار دیگه از خنده مردم