من شاید بیش از اون که فکر می‌کنم تو زندگی بقیه تاثیر داشته باشم. ملت از خودشیفتگی رنج می‌برن من از خودکم‌بینی :))

یا فقط فروتنیه؟ نمی‌دونم.