تیتر خبرها

محمد حسین رفعتی سر کارگاه غش کرد

مهدی نقش مهمه رو داد به مهدیه

من و صالح پارتنریم

دیشب بچه‌ها وسط دیالوگ خوندنم دست زدن

مهدی گفت صبا از صالح بهتر خوند

امروز صبح محمد حسین دستاشو به هم چسبوند و گفت خانم کارگاه دیشب خیلی خوب بود. منم گفتم توام خیلی خنده دار بودی

مشروحشو بعدا میگم