من نمی‌دونم چرا هر دفعه با این پسره‌ی بی‌تربیت علی م. حرف می‌زنم. عرزشی بی‌منطق :/