خب ما برگشتیم. دلم واسه دانشگاه تنگ شده بود. دلم واسه هوای سوز دارش و بچه ها تنگ شده بود