من کشف کردم که چرا از علی م. پسره‌ی عرزشی بدم میاد. قرارم نیست اینجا بگمش. ولی دیشب که با هم بحث منطقی کردیم خیلی کیف کردم.