وای خسته شدم

چهار سال اینده رو چجوری با هم سر کنیم؟