یادمه یه بار به یه بنده خدایی گفتم اون هفته کنسرت همایونه بیا بریم. گفت ایول حامد همایون حتما میام

:|