آخ آخ شهادت حضرت زهراست. علی م. هم میگه برید هیئت...

و برای من همچنان سواله که چرا ایدلمون به جای کایلی جنر حضرت زهرا نیست