یه وقتی میشه که من با نفرت زل بزنم تو چشم اینایی که الان دوسشون دارم؟