این نیاز سیری ناپذیر به توجه و محبت از کجا نشات میگیره حقیقتا :|
و نه فقط در مورد من