با لگد رفت تو دهنش

بعد هی مشت زد تو شکمش

بعد گفت اخر س.مک یا ع.م؟!
یا س.ا؟!

حالمو داری بهم میزنی کثافت