دیشب که اعصابم واسه معادلات خرد بود هی بهش چیز گفتم. هی تیکه انداختم و زخم زبون زدم. هیچی نگفت. با شوخی و خنده همه رو رد کرد. مهربونه. امروزم اومد کمکم سوالا رو حل کرد و از وقت استراحتش زد. خیلی دوست خوبیه.

دستش درد نکنه. مثه یه رفیق دوسش دارم