نگار میگه آخه چرا؟ سید که خیلی قندعسله.

من میگم مکتوب ورژن اپگرید شده ترشه.

نگار میگه وای صبا کمرشو ببین !

من میگم نگار حیا کن (و قرمز میشم)

نگار میگه صبا ببین میرزا چه قشنگ می‌خنده.

من میگم وای خدا نگاش کن داره می‌خنده

نگار میگه چشمای رفعتی رو ببین صبا

من میگم اون روز که تو نبودی نشسته بود تو آفتاب نور خورده بود به چشماش خیلی قشنگ بود.

من و نگار کمال گراهای مثبت نگریم:))

نه الزاما کراش داشته باشیم رو همشون

واسه همین صبا جان احتیاجی نیست به خودت سخت بگیری :)