و من چه معصومانه فکر میکردم با وارد شدن به دانشگاه از شر خواندن درس‌های غیر انتخابی نامطلوب رها خواهم شد...

(سر کلاس اندیشه سیاسی امام خمینی به زور ساکت میماند)