کاملا سوج طورانه :))

 

پ.ن اون آدم بزرگه رو یادتونه؟

به جای خوبی نرسید. بدش میاد ازم