کلی تصمیم جدید

برگردم به حالت کارخونه ام. قبل از درگیری با این حواشی مسخره.

دنت گیو ا فاک ابوت مریم، مهدی، صالح، زری، دوس پسر زری، علی.م، ممد، م.ح.ر، مبینا اند اوری بادی دت ایز هرتینگ می این ا وی :)

کمتر انلاین شدن. خیلی کمتر

درسا رو بخونیم دیگه. نه تنها زود نیست که خیلی خیلی هم دیر شده.

لبخند زدن.

تمیزتر بودن :)) (به خدا همینجورشم چرک و پلشت نیستم فقط میخوام یکم اتاقم منظم تر باشه)

کتابایی که فراموش کردم رو دوباره بخونم 

ترکی یادگرفتنم چی شد؟

هفته ای یه برنامه از تد ببینم