اخرین به جانم فور ا وایل...

ببین قرار نیست من زنی باشم که فقط منتظره تو برسی. من کسی خواهم بود که پیش بقیه از ضعف هاش نمیگه.

میخواستم بلند و طولانی به عنوان خداحافظی بنویسم. ولی خدافظی باید کوتاه باشه که درد بر هم زدن عادت درش دخیل نباشه.

خلاصه که اومدی، اومدی. نیومدی هم من انقد موفق و روال با تنهاییم هستم که واسم مهم نیست :)