فردا برم دانشگاه با صالح تمرین کنیم.

نگار میگه صبا خیلی زشته واسه صالح فقط بری ارایشگاها. و من از این شوخی چندشش حالم بهم خورد. من ادمیم که به کسی که دوست دختر داره چشم داشته باشم؟! فراتر از اون، من ادمیم که به خاطر اینکه به چشم کسی بیاد تغییری تو ظاهرش بده؟ چیکار کردم که این برداشتو از شخصیتم داشته؟!

 

پ.ن یکم با خودت مهربون‌تر باش. شاید کاری نکردی و اون فقط یه شوخی کرده