حداقل اینکه این بار عظیم رو از رو سینم برداشتم و با علی م. اشتی کردیم.

معلوم نیست ثمین چشه.

نرگس بهم راهنمایی های فوق العاده ای کرد. ممنونم ازت نرگس.

و من فردا میان فیزیک دارم.